Terms of service

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.nativekids.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Zuzana Guldanová Kachutova - NATIVE KIDS, Východná 8760/1, Trnava 917 01. IČO 52749657, DIČ 1086109706, tel. 0911 151 969, e-mail: [email protected] zapísaný v živnostenskom registri 250-44051 okresného úradu Trnava.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:  SK7765000000003650260385

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI. http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1. Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21 

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú už konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie - tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Možnosti dopravy – poštovné

Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

Kuriér DPD : 3,80 Eur

Možnosť osobného odberu vo Výdajnom mieste na adrese Východná 1, 91701 Trnava. Adresa nie je prevádzka obchodu ani predajňa, slúži len na vyzdvihnutie tovaru. Podmienky vyzdvihnutia je možné dohodnúť telefonicky 0911 151 969 alebo emailom na [email protected]

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Mollie

Dodanie tovaru

1. Tovar je predávaný podľa popisu a prezentácie produktov v eshope, alebo iných údajov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. V prípade platby vopred, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

3. Údaje publikované na web stránke tohto e-shopu sú aktualizované 1x denne, spravidla v noci. Preto môže nastať stav, že údaj o dostupnosti tovaru v čase generovania objednávky kupujúcim nemusí odpovedať aktuálnemu stavu skladu predávajúceho, alebo jeho dodávateľov. Predávajúci má povinnosť po prijatí takejto objednávky o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo mailom. Takúto objednávku kupujúcemu preto nemusí vzhľadom na vyššie uvedené potvrdiť. Pokiaľ bude tovar dodávaný s dodacou dobou prekračujúcou bežnú dodaciu dobu, predávajúci bude kupujúceho pred odoslaním takéhoto tovaru vopred kontaktovať.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho odovzdania na prepravu.

6. Kupujúci je povinný skontrolovať stav zásielky a obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodanie nového tovaru kupujúcemu.

7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho prípadne iným dohodnutým spôsobom.

8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru v elektronickej forme. V prípade, že kupujúci požaduje faktúru v písomnej forme, bude mu zaslaná s tovarom alebo poštou.

Faktúra obyčajne nahrádza aj dodací a záručný list. V prípade, že je potrebné dodať záručný list, dostane ho kupujúci v balení s objednávkou.

9. 
Zobrazené farby produktov na našej stránke sa môžu mierne odlišovať od reálnych farieb, záleží na nastaveniach vašej obrazovky. Na sklade máme iba veľkosti, ktoré sú pri produkte zobrazené ako dostupné. 

Reklamačný poriadok
Ochrana osobných údajov
Doprava