Privacy policy

Informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje

O čom je tento dokument?

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o podmienkach, za ktorých sa bude vykonávať spracovanie Vami poskytnutých osobných údajov. Ak sa tu v ďalšom texte hovorí o "nás" alebo o "našej spoločnosti", je tým myslená spoločnosť NATIVE KIDS.

Prečo budú moje osobné údaje spracúvané?

Registráciou v e-shope, alebo zaslaním objednávky ste sa stal naším zákazníkom. Aby sme Vám mohli dodať objednaný tovar, musíme pracovať s Vašimi osobnými údajmi.

Kto bude moje osobné údaje spracovávať?

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu www.nativekids.sk, t.j. spoločnosť:

Zuzana Guldanová Kachútová - NATIVE KIDS,

so sídlom Východná 8760/1, 917 01 Trnava

IČO:52749657 

Kontaktné údaje - tel. +421 911 151 969

e-mail: [email protected]

www.nativekids.sk

Aké osobné údaje budú spracúvané a aký je právny základ pre toto spracovanie?

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je zmluva uzavretá medzi Vami a našou spoločnosťou, objednávka, resp. súhlas udelený pri registrácii v e-shope. Za účelom plnenia našich zmluvných povinností budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a doručovaciu adresu. Ak nám pri registrácii do eshopu, alebo pri prihlásení sa na odber newslettera udelíte súhlas na jeho zasielanie, Vaše kontaktné údaje budeme ďalej využívať na zasielanie obchodných oznámení a účasť vo vernostnom programe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek vziať späť, a to tak, že použijete link pre odhlásenie z newslettera (nachádza sa v päte každého mailu) alebo e mailom, prípadne telefonicky na kontakty uvedené vyššie.

Kde budú moje osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú uchovávané ako v elektronickej podobe, tak vo fyzickej podobe (vytlačené na faktúre, dodacom liste, prepravnom štítku, pokladničnom bloku prípadne iných účtovných dokladoch alebo prepravných dokladoch). Dokumenty v elektronickej podobe sú ukladané v databáze do ktorej je prístup zabezpečený autorizovaným prihlásením len z povolených IP adries. Osobné údaje obsiahnuté na jednotlivých dokladoch môžu byť dočasne uložené v našich počítačoch do ktorých je prístup zabezpečený heslom. Dokumenty vo fyzickej podobe sú uchovávané v uzamykateľných skrinkách, do ktorých majú prístup len oprávnené osoby.

Kto bude mať k prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám - s jedinou výnimkou, tou sú partnerské organizácie, ktoré sú zodpovedné za technické procesy:

    • firma vedúca účtovníctvo a daňovú agendu
    • poskytovateľ fakturačného sofvéru
    • prepravné spoločnosti, ktoré prepravujú Vašu zásielku (pošta, kuriérska spoločnosť DPD)
    • online služby pre rozosielanie a analýzu emailov pre systém e-shopu (Mailchimp, Shopify)

Budú moje osobné údaje prenášané mimo územia Slovenskej republiky?

Primárne nie. Poskytnutie osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky sa však môže vyskytnúť ak sa zásielka doručuje do zahraničia.

Ako dlho budú moje osobné údaje vašou spoločnosťou uchovávané? 

Po celú dobu trvania zmluvy a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie právnych nárokov zo zmluvy plynúcich, tzn. do doby, kým sa naše vzájomné práva a povinnosti môžu stať predmetom súdneho sporu. S ohľadom na premlčacie lehoty, stanovenej občianskym zákonníkom, budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu z účtovných a daňových dôvodov.

Cookies

Na našich stránkach využívame Cookies - súbory webového prehliadača, ktoré slúžia na uľahčenie práce s internetovými stránkami (napr. zaznamenanie počtu návštev na našej stránke, ochrana proti neoprávnenému vniknutiu do konta užívateľa, fungovanie košíka a podobne).

Dodávatelia analytických systémov - Google Analytics (návštevnosť stránok), Facebook Pixel (analýza informácií o správaní sa užívateľa na našich stránkach pre potreby skvalitňovania našich služieb), Mailchimp a Shopify (spracovanie e-mailových adries užívateľov a odosielanie newsletterov registrovaným odberateľom) - tieto údaje anonymizujú.

V prípade, že si želáte Cookies neukladať, môžete ich pre našu stránku zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? 

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k vašim údajom - to znamená, že Vám na základe Vašej žiadosti poskytneme informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame, za akým účelom, z akého zdroja boli tieto osobné údaje získané, komu boli Vaše údaje poskytnuté a aká je plánovaná doba, po ktorej budú uložené.

Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú tieto neúplné. Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať z iných dôvodov (napr. boli spracované neoprávnene, ich vymazanie ukladá zákon atď.).

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov - to znamená, že nás môžete požiadať, aby sme nevymazávali Vaše údaje, u ktorých by sme tak boli povinní inak urobiť, a tiež nás môžete požiadať, aby sme s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovali, kým sa nevyjasní, či sú spracovávané údaje presné, príp. či bola Vaša námietka proti spracovaniu osobných údajov vznesená dôvodne. 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, alebo horeuvedených požiadavok, nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme. 

Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Doprava